VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

ORGANISATIE

FAM! profileert zich door haar kennis over de positie van de vrouw in de Limburgse samenleving als expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken, als eerste - en tweede lijn ondersteuningscentrum.

FAM! heeft met name een brede kennis opgebouwd daar waar het gaat om het herkennen en terugdringen van uitsluitingmechanismen op het gebied van gender en op de ervaring met en de inhoudelijke kennis van thema's als diversiteit, emancipatie en participatie van vrouwen.
FAM! zet zich in voor een krachtigere positie van vrouwen in de Limburgse samenleving. Voor een Limburg zonder genderkloof.

SAMENWERKING

FAM! vindt dat samenwerking, het tot stand brengen van allianties, onlosmakelijk verbonden is met de opdracht van een kenniscentrum.

Zij zet haar netwerkexpertise in om samen met andere organisatie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau een samenleving te bewerkstelligen waaraan mensen, vrouwen en mannen volwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun verschillen of juist vanuit de kracht van deze verschillen; diversiteit brengt immers kwaliteit met zich mee.

FAM! focust op het versterken van de sociale cohesie.

KRACHT

FAM! beziet haar taakstelling vanuit de kracht van vrouwen; vrouwen willen hun kwaliteiten en deskundigheid inzetten in een samenleving waarin ieders bijdrage onontbeerlijk is. Vrouwen zijn ondernemend richting burger en maatschappij. FAM! schrikt niet terug van verschillen. Ze wil deze zichtbaar maken, benutten, het debat erover aangaan en bruggen slaan zodat de participatie van mensen, ongeacht man of vrouw, ongeacht etnische achtergrond, ongeacht opleidingsniveau, ongeacht jong of oud, ongeacht inkomensverschillen, groeit. FAM! is er zijn er voor hen die nieuwe kansen zoeken, voor degenen die het even moeilijk hebben, voor groepen, voor buurten en de straat.

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.